Dokumenta


1 Zakon o sportu: 10/2016-5

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 16. februara 2016. godine (vidi član 184. Zakona).
Postojeće organizacije u oblasti sporta nastavljaju sa radom, u skladu sa ovim zakonom (vidi član 180. Zakona).
Postojeće organizacije u oblasti sporta dužne su da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Postupak upisa u Registar započet do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima je započet. (vidi član 181. Zakona).
Podzakonski akti predviđeni ovim zakonom doneće se u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Izuzetno, podzakonski akti iz člana 65. stav 7. i člana 120. stav 2. ovog zakona, kao i akta iz člana 136. stav 2. i člana 138. stav 2. ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.Nacionalna strategija razvoja sporta doneće se u skladu sa ovim zakonom najkasnije do kraja 2018. godine.(vidi član 182. Zakona).
Do donošenja akata na osnovu ovog zakona, primenjivaće se akti doneti na osnovu Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11 ? dr. zakon), osim ako su u suprotnosti s ovim zakonom (vidi član 183. Zakona).

1.1 Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama: 22/2016-26
Uredba je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 12. marta 2016. godine (vidi član 17. Uredbe).

1.2 Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti: 42/2017-74

1.3 Pravilnik o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta: 24/2017-44

1.4 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportova: 12/2017-16

1.5 Pravilnik o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji: 95/2016-42

1.6 Pravilnik o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju: 95/2016-41

1.7 Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta: 64/2016-120

1.8 Pravilnik o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta: 51/2016-3, 95/2016-43, 59/2017-11

1.9 Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta: 32/2016-36

1.10 Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama: 65/2011-4, 100/2012-81

1.11 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih objekata: 103/2013-7

1.12 Pravilnik o uslovima za obavljanje sportskih delatnosti: 63/2013-91

1.13 Pravilnik o korišćenju javnih sportskih objekata i obavljanju sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima: 55/2013-51

1.14 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji sportskih stručnjaka: 25/2013-35

1.15 Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu: 8/2013-112

1.16 Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka: 7/2013-15

1.17 Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja: 7/2013-9

1.18 Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama: 124/2012-271

1.20 Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima: 15/2012-20

1.19 Pravilnik o nacionalnoj kategorizaciji vrhunskih sportista: 123/2012-68

1.21 Pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta: 92/2011-40

1.22 Pravilnik o evidencijama koje vode visokoškolske i druge organizacije koje se bave osposobljavanjem u oblasti sporta: 61/2011-50

1.23 Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije sportskog inspektora: 61/2011-49, 81/2015-70 (dr. pravilnik)
Pravilnik prestaje da važi u delu kojim se uređuje službena legitimacija danom početka primene Pravilnika o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora ("Službeni glasnik RS", broj 81/2015), odnosno 30. aprila 2016. godine (vidi član 4. Pravilnika - 81/2015-70).

1.24 Pravilnik o sadržaju i obrascu prijave za evidentiranje podataka o sportskim organizacijama, sportskim savezima, sportskim društvima i sportskim centrima: 43/2011-48

1.25 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja, društava i saveza u oblasti sporta: 43/2011-48

1.26 Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014–2018. godine: 1/2015-3

2 Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama: 67/2003-1, 101/2005-28 (dr. zakon), 90/2007-10, 72/2009-53 (dr. zakon), 111/2009-48, 104/2013-8 (dr. zakon)

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 9. jula 2003. godine (vidi član 25. Zakona).
Promenjene su visine novčanih kazni (vidi član 5. Zakona - 101/2005-28).
Prestao je da važi član 20. (vidi član 189. Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika - 72/2009-53).
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službeni glasnik RS", broj 111/2009) stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 6. januara 2010. godine, a odredbe čl. 5. i 6, člana 14 [novi član 21. stav 1. tač. 4) do 6) i člana 16. (novi član 23. stav 1. tačka 8)) ovog zakona se primenjuju od 1. januara 2011. godine (vidi član 20. Zakona - 111/2009-48).
Prestale su da važe odredbe člana 8. st. 2. i 3, člana 8b i člana 21. stav 1. tačka 5. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Službeni glasnik RS", br. 67/03, 101/05, 90/07, 72/09 – dr. zakon i 111/09), danom stupanja na snagu Zakona o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", broj 104/2013), odnosno 5. decembra 2013. godine (vidi član 90. Zakona - 104/2013-8).

2.1 Pravilnik o programu i načinu sprovođenja obuke za obavljanje poslova redara na sportskoj priredbi: 28/2011-18

3 Zakon o sprečavanju dopinga u sportu: 111/2014-3

Zakon je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, odnosno 23. oktobra 2014. godine. Odredbe člana 3. stav 1. tač. 9) i 10) ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2015. godine (vidi član 45. Zakona).
Antidoping agencija nastavlja sa radom, u skladu sa ovim zakonom. Antidoping agencija doneće akte na koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona (vidi član 43. Zakona).
Podzakonska akta, koja je kao povereni posao donela Antidoping agencija na osnovu ovlašćenja iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu („Službeni glasnik RS”, broj 101/2005), prestaju da važe 1. januara 2015. godine (vidi član 44. Zakona).
Postojeće organizacije u oblasti sporta su dužne da usklade svoju organizaciju, rad i opšte akte sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu. Antidoping agencija nastavlja sa radom, u skladu sa ovim zakonom. Antidoping agencija doneće akte na koje je ovlašćena ovim zakonom u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona (vidi član 43. Zakona).

3.1 Statut Antidoping agencije: 139/2014-104

3.1.1 Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2018. godini: 23/2017-35

3.1.2 Odluka o utvrđivanju visine taksi u 2017. godini: 62/2016-45

3.2 Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava za konje: 23/2017-34

3.3 Pravilnik o Listi zabranjenih doping sredstava: 105/2016-67

3.4 Pravilnik o utvrđivanju izgleda markice sa znakom „DOPING FREE” i postupku za izdavanje markice: 139/2014-103

4 Nacionalna strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine: 63/2013-33